Activitatea anuala a societațiiДеятельность общества за год

Raportului anual al societăţii pe acţiuni «MEGA PRIM»

I. Date generale privind entitatea admisă în cadrul MTF.

1.  Perioada de raportare: 01.01.201831.12.2018

2.  Denumirea completă a emitentului:  Societatea pe acțiuni «MEGA PRIM»

3. Sediul, nr. de telefon/fax al emitentului: _m.Chisinau,str.Columna 63,

telefon 022-278060 , fax 022-278060

4.  Numărul (IDNO)  şi data înregistrării la organul înregistrării de stat:

Numărul de înregistrare (IDNO):  1002600009998

Data înregistrării:     28.06.1994 

5.   Activitatea principală (conform CAEM): 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.

6.   Standardele de contabilitate după care se ţine evidenţa contabilă (SNC)   

7.   Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune, lei:   39 368 140 lei

8.   Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codul ISIN:

  acțiuniplasate 9 842 035; acțiuni ordinare ; valoarea nominala  4  lei; codul ISIN MD14EGAP1006

9.  Informaţia privind numărul total  al acţionarilor emitentului,  cu prezentarea listei acţionarilor, care la ultima zi a perioadei de gestiune deţineau cel puţin 5% din numărul de acţiuni cu drept de vot plasate ale emitentului, cu specifiecarea  numărul și cotei acțiunilor deținute:

9.1.  numărul acţionarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării:  82  295;

9.2. lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni cu drept de vot plasate ale emitentului

 

Nr.             d/o

Denumirea completă a persoanei juridice /

numele, prenumele persoanei fizice 

Acţiunile deţinute la finele perioadei de gestiune  
numărul de acţiuni, unităţi  cota parte a acţiunilor deţinute оn numărul total de acţiuni cu drept de vot, %  
1 SA “Constructorul” 977 163 9,93
2 SC“Transrespect”SRL 679916 6,90
3 SA “Estate Grup” 822 004 8,35

 

10.  Informaţia privind societatea de registru:

 — Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenţei, numele, prenumele conducătorului, data şi numărul contractului: Societatea pe acțiuni «Soliditate»; MD-2005, RM, or. Chisinau, str. Feredeului, 4, of. 215;                                                telefon/fax (022) 54-93-20; conducătorul Ciornii Andrei, contract nr. N 1/01 din 01.01.2017.

11.  Societatea de audit :

— Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data şi numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit,  numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor:  _nu au fost efectuat

—  Data emiterii raportului auditorului și data publicării: _-__

12.   Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul la ultima zi a perioadei de raportare,  în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/2012:

 

Nr.
d/o
Numele, prenumele persoanei fizice  /

denumirea  completă a persoanei juridice

Criteriul de afiliere
1 Membrii Consiliului
1.1. Burlea Svetlana  
1.2 Apostol Elena  
1.3 Berejnoi Fiodor  
1.4 Zabulica Victor  
1.5 Zanfirova Svetlana

 

 
2 Membrii organului executiv
2.1. Drăguță Svetlana  
3 Membrii Comisiei de cenzori
3.1. Balan Oxana  
3.2 Volodina Olga  
3.3 Boboc   Mirolina  
4 Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei, contabilul-şef etc.
4.1. Cucu Iurie  
5 Persoanele care exercită controlul asupra emitentului
  a)  Acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu  persoanele afiliate lor, deţin  sau controlează cel puțin 20% din capitalul  social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale
5.2.    
  b)   Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționвnd pe bază de mandat, contract sau act administrativ
5.3.    
6 Persoane care se află sub  controlul emitentului sau sub controlul societății -mamă
  a)   Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului оn virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative  (20%)  оn  capitalul acesteia ori оn numele şi/sau din contul căreia societatea acţionează pe bază de mandat, contract sau act administrativ
6.1. SA «Frigorifer»

24,9029%

6.2. SA «Fabrica de conserve Floresti» in proces de lichidare

49,9140%

6.3. SA «Provit» in proces de lichidare

24,4630%

6.4. SA «Prut -80» in proces de lichidare

23,5352%

6.5. SRL»Constructorul Plus Imobil»

71,3166%

6.6. SRL «Fagaras»

64,2285%

6.7. IM SRL «Proterrra-Company»

74,3627%

  b)  Orice persoană juridică care se află, оmpreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societăţile-fiice ale aceleiaşi societăţi-mamă)
6.3    
7 Persoanele  care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului
  a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soţii, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soţii rudelor şi afinilor menţionaţi), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct şi asociat într-o participaţie (deţinerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puţin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale)
7.1. Burlea Mihail sotul d-nei Burlea Svetlana
7.3 Burlea Elizaveta fiica d-nei Burlea Svetlana
7.4. Balabchina Alla mama d-nei Burlea Svetlana
7..5. Burlea Maria soacra d-nei Burlea Svetlana
7.6. Burlea Evghenii socrul d-nei Burlea Svetlana
7.8. Kosatîi  Iulii fiul d-nei Apostol Elena
7.9. Covalenco Maria sora d-nei Apostol Elena
7.10. Kosatîi  Evghenii nepotul d-nei Apostol Elena
7.11. Berejnaia Eugenia sotia   dlui Berejnoi F.
7.12. Berejnaia Maria fiica dlui Berejnoi F
7.13. Berejnoi Fedor feciorul dlui Berejnoi F.
7.14. Zabulica Nadejda soția d-lui Zabulica Victor
7.15. Bezvoleva Natalia fiica  dlui Zabulica Victor
7.16. Demian Cristina fiica  dlui Zabulica Victor
7.17. Bezvoleva Milana nepoata  dlui Zabulica Victor
7.18. Bezvolev Leo nepoatul  dlui Zabulica Victor
7.19. Demian Dumitru nepoatul  dlui Zabulica Victor
7.20. Caireac Piotr tata d-nei Zanfirova S.
7.21. Caireac Tamara mama d-nei Zanfirova S.
7.22. Caireac Piotr fratele d-nei Zanfirova S.
7.23. Caireac Marina bunica d-nei Zanfirova S.
7.24. Zanfirov Anatolii sotul  d-nei Zanfirova S.
7.25. Zanfirov Daniil fiul  d-nei Zanfirova S.
7.26. Drăguță  Vladimir soțul  d-nei Drăguță  Svetlana
7.27. Drăguță  Doina fiica  d-nei Drăguță  Svetlana
7.28. Balan Serghei sotul dnei Balan Oxana
7.29. Pociapscaea Anna mama dnei Balan Oxana
7.30. Volodina Nina mama dnei Volodina Olga
7.31. Volodin Victor tata dnei Volodina Olga
7.32. Volodin Anatolii fratel dnei Volodina Olga
7.33. Boboc Victor fiul dnei Boboc Mirolina
7.35. Lavric Carolina fiica  dnei Boboc Mirolina
7.36. Paic Anna mama dnei Boboc Mirolina
7.37. Cucu Victor tata dlui Cucu Iurie
7.38. Cucu Natalia mama dlui Cucu Iurie
7.39. Cucu Vladislav fratele dlui Cucu Iurie
  b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu  persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influenţă semnificativă în virtutea (i)  deținerii a cel puțin unei cote de 20% în  capitalul social al acestora   ori  (ii) a calității lor  de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice
7.40. IM SRL «Proterrra-Company» Director Burlea Svetlana
8. Alte persoane  care acţionează оn mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus
8.1.    

 

13.  Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat):

nu au fost modificat.

14. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului, cu indicarea surselor și datei unde/când  acesta a fost dezvăluit public (ediția/le periodice prevăzute în statutul entității și /sau  prin MSI și/sau pe propria pagină web oficială):

 II. Situaţia financiară anuale a emitentului pentru perioada de gestiune:

15.   Bilanţul emitentului pentru perioada de gestiune:

Nr. cpt. Indicatori Cod rd. Sold la începutul perioadei de gestiune, lei Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune, lei
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate      
 Imobilizări necorporale 10   4 667
 Imobilizări corporale în curs de execuţie 20 4202038 4202038
 Terenuri 30    
 Mijloace fixe 40 15065 10 453
 Resurse minerale 50    
 Active biologice imobilizate 60    
 Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 70 14215196 17 296 487
 Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 80 33821777 33 787 624
 Investiţii imobiliare 90 6924604 6 775 167
 Creanţe pe termen lung 100    
 Avansuri acordate pe termen lung 110    
 Alte active imobilizate 120    
Total active imobilizate 130 59178680 62 076 436
2. Active circulante      
 Materiale 140 544 3 291
 Active biologice circulante 150    
 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160 13014 13014
 Producţia în curs de execuţie şi produse 170    
 Mărfuri 180 542942 542942
 Creanţe comerciale 190 0 0
 Creanţe ale părţilor afiliate 200    
 Avansuri acordate curente 210 32 32
 Creanţe ale bugetului 220 329594 228 375
 Creanţe ale personalului 230    
 Alte creanţe curente 240 1905326 1 872 527
 Numerar în casierie şi la conturile curente 250 402829 490 222
 Alte elemente de numerar 260    
 Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270 6356065 3 090 120
 Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280    
 Alte active circulante 290 17039 16 545
Total active circulante 300 9567653 6 257 068
Total active 310 68746333 68 333 504
3. Capital propriu      
 Capital social si suplimentar 320 39368140 39 368 140
 Rezerve 330 28 070 863 28 046 842
 Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340    
 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350 347915 3 819
 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360   — 102 511
 Profit utilizat al perioadei de gestiune 370    
 Alte elemente de capital propriu 380    
Total capital propriu 390 67786918 67 316 290
4. Datorii pe termen lung      
 Credite bancare pe termen lung 400    
 Împrumuturi pe termen lung 410    
 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420    
 Alte datorii pe termen lung 430    
Total datorii pe termen lung 440    
5. Datorii curente      
 Credite bancare pe termen scurt 450    
 Împrumuturi pe termen scurt 460    
 Datorii comerciale 470 285 033 147 530
 Datorii faţă de părţi afiliate 480    
 Avansuri primite curente 490 16561 11 709
 Datorii faţă de personal 500    
 Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510    
 Datorii faţă de buget 520 280 4 013
 Venituri anticipate curente 530    
 Datorii faţă de proprietari 540 657541 853 962
 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550    
 Provizioane curente 560    
 Alte datorii curente 570    
Total datorii curente 580 959415 1 017 214
Total pasive 590 68746333 68 333 504

 

16.  Situaţia de profit şi pierderi:

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune precedentă, lei Perioada de gestiune curentă, lei
1 2 3 4
 Venituri din vînzări 10 591219 594 564
 Costul vînzărilor 20 237161 230 227
 Profit brut (pierdere brută) 30 354058 364 336
 Alte venituri din activitatea operaţională 40 228340 400 455
 Cheltuieli de distribuire 50    
 Cheltuieli administrative 60 1031101 965 710
 Alte cheltuieli din activitatea operaţională 70   3 478
 Rezultatul din activitatea operaţională (profit/pierdere) 80 -448703 -204 396
 Rezultatul din alte activităţi (profit/pierdere) 90 811067 106 646
 Profit (pierdere) pînă la impozitare 100 362364 -97 750
 Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 14449 4 761
 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 347915 -102 511

17. Situația modificărilor capitalului propriu:

Nr.
d/o
Indicatori Cod rd. Sold la începutul perioadei  de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social şi suplimentar          
Capital social 010 39 368 140     39 368 140
Capital suplimentar 020        
Capital nevărsat 030 (        ) (      ) (       ) (       )
Capital neînregistrat 040        
Capital retras 050 (       ) (      ) (       ) (       )
Total capital social şi suplimentar
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)
 
060 39 368 140     39 368 140
2 Rezerve          
Capital de rezervă 070 1 770 795 17 395   1 788 190
Rezerve statutare 080 9 179 692 35 260 72 857 9 142 095
Alte rezerve 090 17 116 557     17 116 557
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 28 067 044 52 655 72 857 28 046 842
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)          
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110        
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 120 351 734   347 915  
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 130 x   102 511 -102 511
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x (        ) (        ) (       )
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile 150        
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 160 351 734   450 426 -98 692
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170        
Diferenţe din reevaluare 171        
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172        
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) 180 67 786 918 52 655 523 283 67 316 290

18.   Informaţii suplimentare privind profitul emitentului şi utilizarea acestuia.

Indicatori Perioada de gestiune precedentă, lei Perioada de gestiune curentă, lei
1 2 3
1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune: 347 915  
a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi    
b) rezerve stabilite de legislaţie;  17 395  
c) rezerve prevăzute de statut; 23 258  
d) plata recompenselor membrilor consiliului emitentului şi a membrilor comisiei de cenzori; 12 000  
e) investirea în vederea dezvoltării producţiei;    
f) plata dividendelor;

• la acţiunile preferenţiale

• la acţiunile ordinare

 

 

 

295 262

 
g) alte scopuri conform legislaţiei    
h) alte scopuri conform statutului    
2. Activele nete ale emitentului 67 786 918 67 316 290
3. Activele nete ale emitentului în raport la:

• o obligaţiune

• o acţiune preferenţială

• o acţiune ordinară

 

 

 

6,89

 

 

 

6,84

4. Profitul net la o acţiune ordinară a emitentului 0,04  
5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi 657541 853 962
6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a emitentului:

• intermediare

• anuale

 

 

0,03

 


III. Raportul conducerii, întocmit, dacă e cazul, conform prevederilor art.23 din Legea 287/2017
nu e cazul
 

IV.  Raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale, dacă a fost efectuat.

V.   Informaţii privind evenimentele importante care au avut loc pe parcursul perioadei de  gestiune se întocmește in conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă  în  Formularul nr.3 din Regulament. ( se anexează Forma 3) 

Nr.
d/o
Denumirea evenimentului Data
producerii evenimentului
Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei Sursele unde  s-a dezvăluit public decizia    organulu ideconducere autorizat,data publicării/ plasării informației Alte modalităț

de informare

și data

informării acționarilor

(de specificat)

Informații relevante aferente respectivului eveniment

1

2

3

4

5

6

7

1

Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz,  decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor  

06.04.2018

Consiliul Societății

proces-verbal din 06.04.2018

“Capital Market”

nr.15(739) 18.04.2018

 

 

2

Desfășurarea adunării generale a acționarilor  și deciziile aprobate sau, după caz,  informaţia privind adunarea generală a acţionarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum 1)21.05.2018

 (adunarea nu sa petrecut , din lipsa de cvorum)

 

 

2) 12.06.2018 (adunarea generala repetată), hotărârile adunarii au intrat în vigoare conform prevederilor alin.(5), art.63 din legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 și procesului verbal al adunării respective la data de 22.06.2018

 

Consiliul Societății

21.05.2018

 

 

 

 

Consiliul Societăți

“Capital Market”

nr.20(744) 23.05.2018

 

 

 

 

 

 

Pagina web: http://megaprim.md 22.06.2018

 

 

 

 

 

 

deciziile se anexează

3

Aprobarea hotărârii privind plata veniturilor pe valorile mobiliare, inclusiv:

 

 

 

 

 

a) Acţiuni ordinare

12.06.2018

adunarea generala repetată

“Capital Market”

nr.24(748) 20.06.2018

Pagina web: http://megaprim.md22.06.2018

 

4

Modificări  în structura, atribuțiile și componența  organelor de conducere ale emitentului

19.02.2018

 

Comisia de Cenzori a Societății

 

proces-verbal din 14.02.2018

Pagina web: http://megaprim.md

23.02.2018

A acceptat demisia benevola a membrului comisiei de cenzori dnei Aprotki L., si înlocuirea ei cu doamna Volodina Olga, membrul comisiei de cenzori din rezerva, alesa la adunarea generala repetată

VI. Date privind tranzacţiile efectuate de către  emitent  cu propriile sale acţiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație: (nu au avut loc)

a) motivele achiziționării/răscumpărării  efectuate în cursul anului financiar;

b) numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota parte pe care o reprezintă̆ acestea din capitalul social;

c) contravaloarea acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate;

d) numărul  total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate deținute de emitent la finele perioadei de gestiune si cota parte pe care o reprezintă̆ acestea din capitalul social. 

VII .   Semnăturii       

Membrul Consiliului       ______________________ (Burlea Svetlana)

Director                           ______________________   (Drăguță Svetlana)

Contabil-sef                    ______________________   (Cucu Iurie

postat 26.04.2019

Рубрики
  • Рубрик нет
Ссылки: